Godło Polski

Projekty

Rok szkolny 2013/2014

 

 

Program profilaktyki palenia tytoniu

 

   W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie profilaktyki palenia tytoniu w formie 5 zajęć warsztatowych przeprowadzanych na poszczególnych etapach nauczania.

Klasy 0    „Czyste powietrze wokół nas"

Klasy  I - III    „Nie pal przy mnie proszę"

Klasy   IV - VI   „Znajdź właściwe rozwiązanie"

    Rodzice, nauczyciele i uczniowie zostali poinformowani o celach i formach realizacji programu.

   Uczniowie klas starszych uczyli się rozpoznawania sytuacji usposabiających do podjęcia palenia. Do pomocy zostali zaangażowani liderzy zdrowia którzy wykonali prezentację dotyczącą zdrowego stylu życia, przygotowali potrzebne pomoce  oraz informację na stronę internetową szkoły. Klasy piąte wykonały prace plastyczne.

   Dzięki realizacji programu uczniowie będą umieli świadomie rozpoznawać swoje  zachowania  i stanowczo dokonywać  trafnych wyborów  w sytuacjach konfliktowych. Uczniowie poznali sposoby wzmacniania poczucia własnej wartości, nauczyli się  jak rozpoznawać własne emocje, poznali skutki  palenia tytoniu. Poznawali  funkcjonowanie ludzkiego organizmu, zwracając szczególną uwagę na potrzebę prawidłowego żywienia i czystego powietrza. 

 GALERIA 

 

 

Akademia Rozwoju Kariery Ucznia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                 

Realizator projektu: Szkoła Języków Obcych Europa College z siedzibą przy ul. Rynek 26, 26-020 Chmielnik 

Tytuł i numer projektu: Akademia Rozwoju Kariery Ucznia, numer: WND-POKL.09.01.02-26-116/13

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że od 1 września 2013 r. w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu Akademia Rozwoju Kariery Ucznia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą Języków Obcych Europa College a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu wynika z potrzeby wyrównania szans edukacyjnych i podwyższenia jakości procesu kształcenia uczniów i uczennic z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Stopnicy.

Realizacja projektu wynika z potrzeby wyrównania szans edukacyjnych i podwyższenia jakości procesu kształcenia uczniów i uczennic z naszej szkoły.

W ramach projektu uczniowie otrzymają:

- możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z języka polskiego, matematyki, angielskiego

- opiekę psychologa, logopedy i doradcy zawodowego

- zestaw materiałów biurowych

- zestaw ćwiczeń do pracy na zajęciach

- nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze efekty w poprawie swoich wyników w nauce

Nasza szkoła zostanie doposażona w ramach projektu:

- w zestawy dydaktyczne do języka polskiego, matematyki, angielskiego i zajęć logopedycznych

- tablicę sucho ścieralną

- 12 krzeseł i 12 stolików do sali, w której zostanie utworzona Akademia Rozwoju Kariery Ucznia

W ramach Akademii Rozwoju Kariery Ucznia do dyspozycji zarówno uczniów jak i rodziców uczniów będzie służył swoją wiedzą i radą psycholog, logopeda oraz doradca zawodowy.

Na koniec projektu najlepsi uczniowi biorący udział w projekcie wezmą udział w wycieczce edukacyjnej.

Realizacja projektu zakończy się 30 czerwca 2014  r.  

 

Godziny pracy psychologa w  bieżącym roku kalendarzowym:

30.10.2013r.  godz. 8.00 - 15.00

06.11.2013r.  godz.11.30 -15.00

20.11.2013r. godz. 11.30 -15.00

18.12.2013r. godz 11.30 - 15.00

 

 

 

 

 Rok szkolny 2012/2013

 

Dotyczy: Projektu 9.1.2 „Chcemy być lepsi”

Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-26-101/12-00

 

 

Od 12.11.2012 do 31.05.2013 Gmina Stopnica realizuje projekt: „Chcemy być lepsiw Szkole Podstawowej w Stopnicy, ul. K.Wielkiego 23, 28-130 Stopnica,w ramach:

 

Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Wsparciem objętych jest 124 uczniów Szkoły Podstawowej z klas I-VI, którzy biorą udział w następujących zajęciach:

 

 1. Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania i pisania w kl. I-III
 2. Warsztaty efektywnego czytania i pisania w kl. IV-VI
 3. Gry i zabawy rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w kl. I-III
 4. Warsztaty rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w kl. IV-VI
 5. Warsztaty przyrodnicze w kl. VI
 6. Warsztaty języka angielskiego w kl. IV-VI
 7. Zajęcia korygujące wady wymowy i dysfunkcje rozwojowe – zajęcia logopedyczne i terapeutyczne w kl. I-III

 

 

Dotyczy: Projektu 9.5 „Żyjmy twórczo i aktywnie”

Nr umowy UDA-POKL.09.05.00-26-065/12-00

 

 

Od 12.11.2012 do 30.06.2013 Gmina Stopnica realizuje projekt: „Żyjmy twórczo i aktywnie” w Szkole Podstawowej w Stopnicy, ul. K. Wielkiego 23, 28-130 Stopnica,w ramach:

 

Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Wsparciem objętych jest 60 osób, które  biorą udział w następujących zajęciach:

 

 1. 1.      Warsztaty fotograficzne
 2. 2.      Warsztaty robótek ręcznych
 3. 3.      Warsztaty taneczne
 4. 4.      Warsztaty krawieckie
 5. 5.      Warsztaty muzyczne
 6. 6.      Warsztaty muzyczne z grupą dorosłych uczestników

 

 

 

Rok szkolny 2011/12

 Projekt Edukacyjny w ramach poddziałania 9.1.2  "Z wiedzą w przyszłość"

   Informujemy, że 01.10.2011r. w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy rozpocznie się realizacja Projektu ,,Z wiedzą w przyszłość” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności w zakresie czytania, rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce.

  W ramach projektu prowadzone będą następujące rodzaje zajęć:

  - Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające umiejętność czytania w klasach I-III

  - Warsztaty efektywnego czytania dla klas IV-VI

 - Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające rozumowanie dla klas I- III

 -  Warsztaty logicznego myślenia dla klas IV-VI

  - Multimedialny trening czytania i logicznego myślenia

  Nabór uczestników projektu będzie trwał od 05.09.2011r. do 30.09.2011r. Formularze zgłoszenia należy pobrać i składać w sekretariacie SP Stopnica ul. Kazimierza Wielkiego 23 w godz. od 8.30 do 15.00.

  Rekrutacja na zajęcia Gier i zabaw dydaktycznych rozwijających umiejętność czytania w klasach I-III odbywać się będzie na podstawie wyników testu badającego umiejętność czytania. W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie SP w Stopnicy, których wyniki z testu są poniżej 30% wymaganych punktów, następnie uczniowie z wynikami        od 30% do 50 %.

   Rekrutacja na zajęcia Warsztatów efektywnego czytania dla klas IV-VI będzie się odbywać na podstawie wyników klasyfikacji końcoworocznej z j. polskiego. Pierwszeństwo udziału będą mieć chłopcy i dziewczynki mający oceny niedostateczne i dopuszczające z j. polskiego, a w drugiej kolejności przyjmowani będą uczniowie z ocenami dostatecznymi.

   Rekrutacja do Gier i zabaw dydaktycznych  rozwijających rozumowanie uczniów klas I- III przebiegać będzie na podstawie wyników testu z rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie, którzy osiągnęli z  testu do 30% wymaganych punktów. W drugiej kolejności przyjmowani będą uczniowie z wynikami        od 30% do 50 % wymaganych punktów.

  Na zajęcia Warsztatów logicznego myślenia dla klas IV-VI zakwalifikowani zostaną uczniowie na podstawie wyników klasyfikacji końcowo rocznej z matematyki. W pierwszej kolejności przyjęci zostaną  uczniowie z oceną niedostateczną i dopuszczającą, a następnie uczniowie z oceną dostateczną.

  Na zajęcia Multimedialnego treningu czytania zakwalifikowani zostaną tylko chłopcy z klas IV-VI, którzy w klasyfikacji śródrocznej z j. polskiego i matematyki otrzymali oceny niedostateczne i dopuszczające.

  Dodatkowym kryterium pierwszeństwa udziału we wszystkich typach zajęć będzie źródło utrzymania rodziców. Pierwszeństwo będą mieli ci, których jedynym źródłem utrzymania jest praca w gospodarstwie rolnym.

  Utworzona zostanie lista rezerwowa uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zajęć i osiągnęli wyniki z testu od 50% do 60%, a są zainteresowani podniesieniem wyników w nauce. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do zajęć w przypadku rezygnacji uczniów wcześniej zakwalifikowanych.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą umieszczone na liście uczestników, która zostanie wywieszona 01.10.2011r. w gablocie informacyjnej przed budynkiem szkoły.

   Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami polityki równych szans.

 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy

 

                                       realizuje projekt pn:

                            "Wiedza szansą na lepsze jutro"

 Okres realizacji - 1.09.2010 do 24.06.2011r

 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szana edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz  zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu organizowane będą:

 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 3. Zajęcia wyrównawcze z przyrody

 4. Zajecia logopedyczne

 J.polski:

 Kl IV "a"  Środa -  1330 - 1415

 Kl IV "b"  Środa -  1240 - 1325

 Kl V "a" Wtorek -  1330 - 1415

 Kl V "b"  Środa -    1415 - 1500

 Kl VI "a"  Środa -   1330 - 1415

 Kl VI "b" Środa -    1240 - 1325

 Matematyka

 Kl IV "a" Wtorek  -   1240 -1325

 Kl IV "b" Piątek   -    1240 -1325

 Kl V "a" Czwartek  -  1330 -1415

 Kl V "b" Środa     -   1330 - 1415

 Kl VI "a" Piatek   -    1303 - 1415

 Kl VI "b" Poniedziałek-1330-1415

 Przyroda

  Kl V "a" Piątek    -   1330 - 1415

 Kl V "b" Środa     -   1240 - 1325

 Kl VI "a" Czwartek -  1330 -1415

 Kl  VI "b" Wtorek  -   1330 -1415

 Projekt   "Wiedza naszym kapitałem"

 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy po raz kolejny pozyskuje środki unijne.

      W dniu 13.10.2009r. w Szkole Podstawowej w Stopnicy odbyła się inauguracja projektu „Wiedza naszym kapitałem” w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Dyrektor szkoły Andrzej Banach w obecności zaproszonych gości (władz samorządowych, przedstawiciela Kuratorium Oświaty i rodziców) oraz nauczycieli i uczniów, przedstawił założenia projektu i zakres jego działania. Głównym celem projektu „Wiedza naszym kapitałem” jest zwiększenie możliwości wyrównywania dysproporcji w osiągnięciach szkolnych i możliwości pokonania barier środowiskowych przez uczniów naszej szkoły. W ramach projektu organizowane będą:

 - zajęcia w ośrodkach zainteresowań dla uczniów klas I-III

 - zajęcia przygotowujące uczniów klas IV-VI do testu kompetencji po II etapie edukacyjnym (z języka polskiego, matematyki, przyrody i języka angielskiego)

 - zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne

 - zajęcia eliminujące zaburzenia psychoruchowe i usprawniające zaburzone funkcje

 - warsztaty edukacyjne „Bliżej Europy”

  Zorganizowane będą 3 wycieczki dla uczniów klas I-III oraz 3 wyjazdy do teatru dla uczniów klas IV-VI. Szkoła wzbogaci się o nowy sprzęt taki jak: kserokopiarka, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor i DVD.

 Spotkanie zakończyło się słodkim akcentem. Zaproszeni goście i grono pedagogiczne spotkali się przy kawie i herbacie a dzieci szkolne zostały poczęstowane słodyczami.

Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów

 „Skąd pochodzę dokąd zmierzam” – to nazwa naszego projeku.

Realizację Projektu ,, Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” rozpoczęliśmy od ogólnoszkolnego przedsięwzięcia ,, Dzieci Dzieciom Misji”. Cała społeczność uczniowska przygotowała pod kierunkiem koordynatorów: piosenki afrykańskie, tańce afrykańskie, stosowne stroje oraz dekoracje całej szkoły, stwarzającą klimat Czarnego Lądu. Nie zabrakło też specjałów kuchni afrykańskiej, w przygotowanie której włączyli się rodzice. Prezentacja podjętych działań odbyła się z udziałem zaproszonych gości  w tym przedstawicieli władz kuratorium, powiatowych i gminnych. Zaprosiliśmy również przedstawicieli szkół z woj. świętokrzyskiego noszących imię naszego patrona tj. ,, Batalionów Chłopskich”. Chcąc kultywować zwyczaje i tradycje Wielkanocne naszego regionu,  w ramach działań artystycznych przygotowaliśmy montaż słowno-muzyczny pt.,, Tradycje i zwyczaje wielkanocne”. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali całej społeczności uczniowskiej   i rodzicom poezję, piosenki o tematyce wielkanocnej i nasze regionalne przyśpiewki. Występ odbył się przy bogato zastawionym stole wielkanocnym, na którym nie zabrakło piosenek, kraszanek, koszyczków i innych dekoracji świątecznych  (przygotowanych samodzielnie przez dzieci.) W nawiązaniu do tradycji naszego regionu zorganizowany został konkurs na najładniejszą palmę wielkanocna. Kreując u naszych uczniów postawy proekologiczne przystąpiliśmy do realizacji zadania ,, Los Ziemi jest w naszych rękach”. Nasi uczniowie pod kierunkiem koordynatorów przygotowali scenki teatralne zachęcające wszystkich do postaw proekologicznych. Barwnym korowodem wyruszyliśmy na ulice Stopnicy. Niosąc transparenty  z hasłami o treści ekologicznej. Dzieci były przebrane za postacie ze świata przyrody. W ramach realizacji  zadania „Skąd nasz ród” przygotowaliśmy uroczystość środowiskową na którą zaprosiliśmy kombatantów   (przedstawiciele AK i BCh) władze gminy, duchownych i rodziców. Nasi uczniowie zaprezentowali piosenki patriotyczne, wiersze i układ taneczny w stosownych strojach. Z okazji Dnia Dziecka grupa teatralna przedstawiła wszystkim uczniom teatrzyk żywego słowa pt.,, Czerwony Kapturek- inaczej”. Aktorzy przedstawili bajkę według własnego scenariusza.

Przed  wakacjami nie pominęliśmy tematyki bezpieczeństwa. Dlatego też podjęliśmy realizację zadania ,, Bezpieczne wakacje”. Uczniowie przygotowali       i przedstawili montaż słowno – muzyczny o tematyce bezpieczeństwa. W czasie wakacji  odbywały się spotkania z piosenką i tańcem . Nie zabrakło pieszych wędrówek, połączonych z grilowaniem. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne z okazji  Dni Stopnicy, które odbyły się w sierpniu. W ramach działania ,,Obrazy z dziejów miejscowości (regionu)’’ zostały zorganizowane wycieczki podczas których dzieci fotografowały i zapoznawały się z historią zabytków regionu, przeprowadziły wywiad z interesującymi ludźmi .

 

,,Przyroda regionu- ciekawostki flory i fauny ziemi stopnickiej’’. Działanie to miało na celu zaznajomić uczniów z ciekawymi gatunkami roślin   i zwierząt regionu, miejscami objętymi ochronę oraz uwrażliwić ich na piękno przyrody. W związku z tym realizowane były wycieczki w trakcie których dzieci rozpoznawały rośliny i zwierzęta, wykonywały fotografie, zbierały informacje dotyczące zróżnicowania form terenu, przeprowadzały wywiady  z leśnikami, przygotowywały spektakl pt ,,Ekologia na wesoło’’.

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl