Godło Polski

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

3

Ferie zimowe

16-29 stycznia 2017 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

23 stycznia - 5 lutego 2017 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

13 - 26 lutego 2017 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w gimnazjum:

a) w gimnazjach dla dorosłych, w których

nauka kończy się w semestrze jesiennym:

- część humanistyczna

część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowy termin w gimnazjach

wymienionych w lit. a:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

c) w pozostałych gimnazjach:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

d) dodatkowy termin w gimnazjach

wymienionych w lit. c:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

odstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.

7

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 7 i 8 oraz zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

 

28 kwietnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

8

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2017 r.

podstawa prawna:

- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

9

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych,

w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych

27 stycznia 2017 r.

podstawa prawna - § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

10

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.

11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) w okresie zimowym

- etap pisemny

- etap praktyczny

b) w okresie letnim

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

podstawa prawna:

- § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.

- art.11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 205, poz. 1206.

12

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

23 czerwca 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

14

Ferie letnie

 

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica
tel.: (041) 377 90 52, e-mail: spstopnica@interia.pl
Copyright by www.spstopnica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karol Gunia | Projektowanie stron internetowych i optymalizacja SEO | kgunia.pl